TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: stemGO Oy

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Teemu Salminen
Osoite: Pisplalan Valtatie 27 33250 Tampere
Puhelin: 045 7733 2266
Sähköposti: teemu@stemgo.fi

3. Rekisterin nimi

stemGO Oy:n sähköinen asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käytön tarkoitus

stemGO Medical on stemGO Oy:n hallinnoima palvelu. stemGO Medicalin avulla eri terveysalojen organisaatiot ja ammatinharjoittajat voivat tehdä sähköisiä lääkemääräyksiä, lukea potilastietoja ja tehdä hoitokirjauksia. Palvelun käyttäjiä ovat ja ammatinharjoittajat, potilailla ei ole pääsyä palveluun. stemGO Medicalin käyttäjärekisteri muodostuu palveluun rekisteröityneiden organisaatioiden tai ammatinharjoittajien henkilötiedoista. Henkilötietojen käyttö perustuu aina käyttäjän antamaan suostumukseen. stemGO Medical käyttää henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:

stemGO Medical käyttää henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:

5. Rekisterin tietosisältö

6. Henkilötietojen säilytysaika

stemGO Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietolähteet

stemGO Medical -sovelluksen henkilötiedot saadaan rekisteröityneeltä käyttäjältä itseltään.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta stemGO Medical -sovelluksesta eteenpäin eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan stemGO Oy:n työntekijät, stemGO Oy:n organisaatioon kuuluvat henkilöt tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja ja joita sitoo tietosuojavaatimus. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. Hän voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on tehtävä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Hän voi päivittää omia tietojaan stemGO Medical -sovelluksessa. Jos rekisteröity voi itse korjata, poistaa tai täydentää virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja, hänen on tehtävä se oma-aloitteisesti. Jos rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, hän voi tehdä korjauspyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistaan, joka sisältää kaiken henkilötiedon, jonka rekisteröity on antanut. Hän voi myös pyytää omien henkilötietojensa poistamista. Huomioi kuitenkin, että oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

11. Yhteydenotot

KKaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta.