TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: stemGO Oy

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Teemu Salminen
Osoite: Kolmihaarankatu 9 B 12, 33330 Tampere
Puhelin: 045 7733 2266
Sähköposti: teemu@stemgo.fi

3. Rekisterin nimi

stemGO Oy:n sähköinen asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käytön tarkoitus

stemGO Medical on stemGO Oy:n hallinnoima palvelu. stemGO Medicalin avulla eri terveysalojen organisaatiot ja ammatinharjoittajat voivat tehdä sähköisiä lääkemääräyksiä, lukea potilastietoja tehdä hoitokirjauksia. Palvelun käyttäjiä ovat ja ammatinharjoittajat, potilailla ei ole pääsyä palveluun. stemGO Medicalin käyttäjärekisteri muodostuu palveluun rekisteröityneidenorganisaatioiden tai ammatinharjoittajien henkilötiedoista. Henkilötietojen käyttö perustuu aina käyttäjän antamaan suostumukseen.

stemGO Medical käyttää henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  • vahva tunnistautuminen - vahva tunnistautuminen potilastietojärjestelmään
  • hoitokirjauksen laatiminen
  • potilastietojen lukeminen
  • sähköisen lääkemääräyksen laatiminen
  • Maksuperusteen muodostaminen palvelun käytön perusteella

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • VRK-kortin rekisteröintinumero Käyttäjistä kerätään vain minimitiedot kilpailujen toteuttamisen näkökulmasta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

stemGO Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietolähteet

stemGO Medical -sovelluksen henkilötiedot saadaan rekisteröityneeltä käyttäjältä itseltään.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta stemGO Medical -sovelluksesta eteenpäin eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan stemGO Oy:n työntekijät, stemGO Oy:n organisaatioon kuuluvat henkilöt tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja ja joita sitoo tietosuojavaatimus. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröidyllä on mahdollista päivittää omia tietojaan stemGO Medical -sovelluksessa. Siltä osin kun rekisteröity voi toimia itse, hänen on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissäoleva virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Niiltä osin kun rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, korjauspyynnön voi tehdä rekisterin pitäjälle. Rekisteröity voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka rekisteröitynyt on antanut. Rekisteröity voi pyytää omien henkilötietojen poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

11. Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissäkysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta.